Corsair Gaming Inc (CRSR)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty 151 180 62 415 129 543 48 165
Inwestycje krótkoterminowe 40 593 51 024 37 997 24 696
Należności 235 656 291 287 293 629 202 334
Zapasy 192 717 298 315 226 007 151 063
Pozostałe aktywa obrotowe 40 593 51 024 37 997 24 696
Aktywa obrotowe razem 622 793 705 775 690 971 429 810
Inwestycje długotrminowe 674 452 631 621 623 144 629 908
Rzeczowe aktywa trwałe 34 927 16 819 16 475 15 365
Wartość firmy 347 747 317 054 312 760 312 750
Wartości niematerialne 216 255 225 709 259 317 291 027
Pozostałe aktywa trwałe 6 546 71 808 34 362 10 536
Aktywa razem 1 297 240 1 337 400 1 314 120 1 059 720

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zobowiązania wobec dostawców 172 033 236 120 299 636 182 025
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 6 495 4 753 0 2 364
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 164 470 205 874 205 745 115 541
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 342 998 446 747 505 381 299 930
Długoterminowe zobowiązania finansowe 232 170 242 898 321 393 503 448
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 3 132 2 718 20 199 5 745
Udziały niekontrolujące 31 596 0 0 0
Zobowiązania razem 673 407 769 216 876 725 842 943
Akcje zwykłe 96 280 93 260 86 256 76 223
Zyski (straty) zatrzymane 37 223 98 147 -2 813 -106 030
Akcje własne 0 0 0 0
Kapitał własny 623 838 568 180 437 390 216 775
Pasywa razem 1 297 240 1 337 400 1 314 120 1 059 720