Corsair Gaming Inc (CRSR)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk (strata) netto -60 924 100 960 103 217 -8 394
Amortyzacja 10 728 45 094 43 234 37 507
Zmiana stanu należności -55 631 -2 342 91 295 202 334
Zmiana stanu zapasów -105 598 72 308 74 944 151 063
Zmiana stanu gotówki 88 765 -67 128 81 378 48 165
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 66 389 20 192 168 953 37 103
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -26 315 -10 974 -8 989 -9 023
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -47 034 -20 541 -10 280 -145 427
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 72 609 -65 404 -79 131 132 314