Centene Corp. (CNC)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 144 547 000 125 982 000 111 115 000 74 639 000 60 116 000 48 382 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 7 032 000 4 894 000 3 303 000 2 465 000 2 386 000 1 847 000
Zysk ze sprzedaży brutto 137 515 000 121 088 000 107 812 000 72 174 000 57 730 000 46 535 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 11 589 000 10 166 000 9 867 000 6 533 000 6 043 000 4 446 000
Zysk operacyjny 3 636 000 3 263 000 3 154 000 2 052 000 1 458 000 1 199 000
Koszty odsetek netto 665 000 665 000 728 000 412 000 343 000 255 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 962 000 1 813 000 2 773 000 1 782 000 1 368 000 1 134 000
Podatek dochodowy 760 000 477 000 979 000 473 000 474 000 326 000
Udziały niekontrolujące 0 -11 000 -14 000 -12 000 -6 000 -20 000
Zysk (strata) netto 1 202 000 1 347 000 1 808 000 1 321 000 900 000 828 000