Centene Corp. (CNC)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 4 782 000 3 141 000 2 897 000 1 953 000 1 506 000 1 218 000
Należności 13 272 000 12 238 000 9 696 000 6 247 000 5 150 000 3 413 000
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 2 461 000 1 602 000 1 317 000 1 090 000 784 000 687 000
Aktywa obrotowe razem 30 128 000 28 497 000 23 393 000 20 323 000 11 998 000 8 703 000
Inwestycje długotrminowe 46 742 000 49 878 000 45 326 000 20 671 000 18 903 000 13 152 000
Rzeczowe aktywa trwałe 2 432 000 3 391 000 2 774 000 2 121 000 1 706 000 1 104 000
Wartość firmy 18 812 000 19 771 000 18 652 000 6 863 000 7 015 000 4 749 000
Wartości niematerialne 6 911 000 7 824 000 8 388 000 2 063 000 2 239 000 1 398 000
Pozostałe aktywa trwałe 2 686 000 3 781 000 1 599 000 1 249 000 527 000 454 000
Aktywa razem 76 870 000 78 375 000 68 719 000 40 994 000 30 901 000 21 855 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 82 000 267 000 97 000 88 000 38 000 4 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 28 382 000 25 498 000 21 488 000 12 844 000 11 933 000 9 328 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 28 464 000 25 765 000 21 585 000 12 932 000 11 971 000 9 332 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 17 938 000 18 571 000 16 682 000 13 638 000 6 648 000 4 695 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 5 616 000 5 610 000 2 956 000 1 732 000 1 259 000 952 000
Udziały niekontrolujące 180 000 227 000 189 000 141 000 106 000 26 000
Zobowiązania razem 52 813 000 51 580 000 42 946 000 28 443 000 19 984 000 15 005 000
Akcje zwykłe 575 191 582 832 570 722 413 487 390 248 344 854
Zyski (straty) zatrzymane 9 341 000 8 139 000 6 792 000 4 984 000 3 663 000 2 748 000
Akcje własne -4 213 000 -1 094 000 -816 000 -214 000 -139 000 -244 000
Kapitał własny 24 057 000 26 795 000 25 773 000 12 551 000 10 917 000 6 850 000
Pasywa razem 76 870 000 78 375 000 68 719 000 40 994 000 30 901 000 21 855 000