Centene Corp. (CNC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 202 000 1 347 000 1 808 000 1 321 000 900 000 828 000
Amortyzacja 1 553 000 1 476 000 1 259 000 643 000 495 000 361 000
Zmiana stanu należności 1 034 000 2 542 000 3 449 000 1 097 000 1 737 000 315 000
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -1 044 000 2 318 000 -1 323 000 6 781 000 1 270 000 142 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 6 261 000 4 205 000 5 503 000 1 483 000 1 234 000 1 489 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 004 000 -910 000 -869 000 -730 000 -675 000 -422 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 921 000 -3 299 000 -6 955 000 -1 532 000 -4 585 000 -1 265 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -4 197 000 1 362 000 260 000 6 832 000 4 612 000 -82 000