Calix Inc (CALX)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 867 827 679 394 541 239 424 330 441 320 510 367
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 432 399 322 807 274 220 236 405 243 938 337 477
Zysk ze sprzedaży brutto 435 428 356 587 267 019 187 925 197 382 172 890
Koszty badań i rozwoju 131 994 101 747 85 258 81 184 89 963 127 541
Koszty ogólnego zarządu 250 824 181 688 138 629 119 668 126 932 122 656
Zysk operacyjny 52 610 73 152 43 132 -12 927 -19 513 -77 307
Koszty odsetek netto -2 009 402 1 585 958 632 160
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 54 042 72 654 34 284 -16 532 -18 768 -81 789
Podatek dochodowy 13 032 -165 724 800 1 162 530 1 243
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 41 010 238 378 33 484 -17 694 -19 298 -83 032