Calix Inc (CALX)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 241 715 204 335 133 789 46 829 49 646 39 775
Inwestycje krótkoterminowe 62 691 30 811 11 414 9 698 7 306 10 759
Należności 93 804 85 219 69 419 46 509 67 026 80 392
Zapasy 149 160 88 880 52 268 40 153 50 151 31 529
Pozostałe aktywa obrotowe 62 691 30 811 11 414 9 698 7 306 10 759
Aktywa obrotowe razem 547 370 409 245 266 890 143 817 174 757 162 455
Inwestycje długotrminowe 337 465 332 787 160 462 173 006 142 323 132 615
Rzeczowe aktywa trwałe 25 834 21 783 20 381 21 527 24 945 15 681
Wartość firmy 116 175 116 175 116 175 116 175 116 175 116 175
Wartości niematerialne 4 253 6 885 10 804 18 237 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 14 889 6 800 1 361 1 203 1 203 759
Aktywa razem 884 835 742 032 427 352 316 823 317 080 295 070

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 41 407 29 061 13 115 10 789 40 209 35 977
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 7 210 0 2 925 34 044 31 778 30 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 116 805 99 075 85 000 70 660 71 691 62 355
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 165 422 128 136 101 040 115 493 143 678 128 332
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 -4 044 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 31 404 33 092 33 041 37 009 21 468 21 775
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 205 268 173 604 147 027 162 795 165 146 150 107
Akcje zwykłe 65 058 63 277 59 074 54 993 52 609 50 155
Zyski (straty) zatrzymane -389 704 -430 714 -669 092 -702 576 -684 882 -667 357
Akcje własne 0 0 0 -39 986 -39 986 -39 986
Kapitał własny 679 567 568 428 280 325 154 028 151 934 144 963
Pasywa razem 884 835 742 032 427 352 316 823 317 080 295 070