Calix Inc (CALX)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 41 010 238 378 33 484 -17 694 -19 298 -83 032
Amortyzacja 14 315 15 012 13 718 10 316 9 187 10 991
Zmiana stanu należności 8 585 15 800 22 910 -20 517 -13 366 29 056
Zmiana stanu zapasów 60 280 36 612 12 115 -9 998 18 622 -13 016
Zmiana stanu gotówki 37 380 70 546 86 960 -2 817 9 871 -38 332
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 27 183 56 793 51 409 4 654 3 560 -62 772
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -14 067 -10 463 -7 819 -13 353 -10 426 -8 026
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -24 082 -110 661 -60 801 -13 353 -76 19 734
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 25 063 24 383 84 294 5 971 7 492 31 990