BJ`s Wholesale Club Holdings Inc (BJ)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(31 sty 2018)
Zysk (strata) netto 513 177 426 652 421 030 187 176 127 261 88 545
Amortyzacja 200 934 180 548 167 454 157 000 162 223 164 061
Zmiana stanu należności 65 795 1 232 -33 634 12 053 3 544 24 507
Zmiana stanu zapasów 135 616 37 240 124 193 29 196 33 168 -12 706
Zmiana stanu gotówki -11 521 1 918 13 314 3 058 -7 808 2 990
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 788 165 831 655 868 546 355 143 427 103 210 085
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -397 803 -323 591 -218 333 -196 901 -145 913 -137 466
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -747 058 -304 511 -192 440 -175 295 -145 913 -137 466
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -52 628 -525 226 -662 792 -176 790 -288 998 -69 629