Belden Inc (BDC)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 2 606 480 4 816 200 1 862 720 2 131 280 2 585 370 2 388 640
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 690 200 3 107 480 1 199 430 1 337 770 1 576 960 1 454 600
Zysk ze sprzedaży brutto 916 289 1 708 720 663 289 793 505 1 008 410 934 039
Koszty badań i rozwoju 104 350 249 320 107 296 94 360 140 585 134 330
Koszty ogólnego zarządu 448 636 852 670 366 188 417 329 525 918 461 022
Zysk operacyjny 325 443 530 042 125 410 207 207 243 080 234 690
Koszty odsetek netto 43 554 125 390 58 888 55 814 61 559 82 901
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 317 393 175 324 66 127 152 410 220 330 99 348
Podatek dochodowy 49 645 50 410 11 724 42 519 59 619 6 495
Udziały niekontrolujące 159 784 104 239 -183 -357
Zysk (strata) netto 254 663 127 850 -55 162 -395 452 125 963 58 279