Belden Inc (BDC)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 2 512 080 2 606 480 2 408 100 1 862 720 2 131 280 2 585 370 2 388 640
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 557 120 1 690 200 1 553 740 1 199 430 1 337 770 1 576 960 1 454 600
Zysk ze sprzedaży brutto 954 966 916 289 854 362 663 289 793 505 1 008 410 934 039
Koszty badań i rozwoju 116 427 104 350 124 660 107 296 94 360 140 585 134 330
Koszty ogólnego zarządu 492 702 448 636 426 335 366 188 417 329 525 918 461 022
Zysk operacyjny 305 462 325 443 265 021 125 410 207 207 243 080 234 690
Koszty odsetek netto 33 625 43 554 62 695 58 888 55 814 61 559 82 901
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 285 756 317 393 87 662 66 127 152 410 220 330 99 348
Podatek dochodowy 43 200 49 645 25 205 11 724 42 519 59 619 6 495
Udziały niekontrolujące -203 159 392 104 239 -183 -357
Zysk (strata) netto 242 759 254 663 63 925 -55 162 -395 452 125 963 58 279