Belden Inc (BDC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 254 663 63 925 -55 162 -395 452 125 963 58 279
Amortyzacja 88 738 87 988 108 687 139 259 148 632 149 650
Zmiana stanu należności 27 885 115 400 -37 817 -131 305 -7 631 85 511
Zmiana stanu zapasów -3 791 98 056 15 965 -85 085 19 192 106 818
Zmiana stanu gotówki 43 919 141 763 94 514 -13 130 -140 498 -287 008
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 281 296 272 055 173 364 276 893 289 220 255 300
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -105 094 -94 632 -90 215 -110 002 -97 847 -64 261
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 168 411 -92 003 -31 643 -184 369 -140 676 -230 118
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -396 931 -32 926 -74 911 -86 948 -281 770 -331 448