Belden Inc (BDC)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 597 044 687 676 643 757 501 994 407 480 420 610 561 108
Inwestycje krótkoterminowe 79 142 66 866 65 700 52 289 29 172 55 757 40 167
Należności 413 806 440 102 412 217 296 817 334 634 465 939 473 570
Zapasy 366 987 341 563 345 354 247 298 231 333 316 418 297 226
Pozostałe aktywa obrotowe 79 142 66 866 65 700 52 289 29 172 55 757 40 167
Aktywa obrotowe razem 1 456 980 1 536 210 1 467 030 1 098 400 1 377 750 1 258 720 1 372 070
Inwestycje długotrminowe 1 783 210 1 625 470 1 950 650 2 041 340 2 029 000 2 520 600 2 468 540
Rzeczowe aktywa trwałe 451 069 381 864 349 814 368 620 345 918 365 970 337 322
Wartość firmy 907 331 862 253 1 152 470 1 251 940 1 243 670 1 557 650 1 478 260
Wartości niematerialne 269 144 246 830 301 696 287 071 339 505 511 093 545 207
Pozostałe aktywa trwałe 50 243 46 503 34 882 49 384 12 446 29 863 65 207
Aktywa razem 3 240 190 3 161 680 3 417 680 3 139 730 3 406 760 3 779 320 3 840 610

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 343 215 350 058 384 223 244 120 268 466 352 646 376 277
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 719 391 148 98 172 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 289 570 289 470 334 168 276 543 453 906 364 276 302 651
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 633 504 639 919 718 539 520 761 722 544 716 922 678 928
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 204 210 1 161 180 1 459 990 1 573 730 1 439 480 1 463 200 1 560 750
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 111 761 98 798 155 850 203 398 174 535 171 668 138 358
Udziały niekontrolujące 45 939 795 6 470 5 972 441 631
Zobowiązania razem 2 073 930 2 018 660 2 462 390 2 389 150 2 446 910 2 392 180 2 406 380
Akcje zwykłe 42 237 43 845 44 802 44 778 42 203 40 675 42 220
Zyski (straty) zatrzymane 985 807 751 522 505 717 450 876 518 004 922 000 833 610
Akcje własne -597 437 -428 812 -313 994 -332 552 -307 197 -599 845 -425 685
Kapitał własny 1 166 260 1 143 010 955 287 750 581 959 847 1 387 150 1 434 230
Pasywa razem 3 240 190 3 161 680 3 417 680 3 139 730 3 406 760 3 779 320 3 840 610