Belden Inc (BDC)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 687 676 1 287 510 501 994 407 480 420 610 561 108
Inwestycje krótkoterminowe 66 866 131 400 52 289 29 172 55 757 40 167
Należności 440 102 824 434 296 817 334 634 465 939 473 570
Zapasy 341 563 690 708 247 298 231 333 316 418 297 226
Pozostałe aktywa obrotowe 66 866 131 400 52 289 29 172 55 757 40 167
Aktywa obrotowe razem 1 536 210 2 934 060 1 098 400 1 377 750 1 258 720 1 372 070
Inwestycje długotrminowe 1 625 470 3 901 300 2 041 340 2 029 000 2 520 600 2 468 540
Rzeczowe aktywa trwałe 381 864 699 628 368 620 345 918 365 970 337 322
Wartość firmy 862 253 2 304 940 1 251 940 1 243 670 1 557 650 1 478 260
Wartości niematerialne 246 830 603 392 287 071 339 505 511 093 545 207
Pozostałe aktywa trwałe 46 503 69 764 49 384 12 446 29 863 65 207
Aktywa razem 3 161 680 6 835 350 3 139 730 3 406 760 3 779 320 3 840 610

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 350 058 768 446 244 120 268 466 352 646 376 277
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 391 296 98 172 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 289 470 668 336 276 543 453 906 364 276 302 651
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 639 919 1 437 080 520 761 722 544 716 922 678 928
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 161 180 2 919 980 1 573 730 1 439 480 1 463 200 1 560 750
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 98 798 311 700 203 398 174 535 171 668 138 358
Udziały niekontrolujące 939 1 590 6 470 5 972 441 631
Zobowiązania razem 2 018 660 4 924 780 2 389 150 2 446 910 2 392 180 2 406 380
Akcje zwykłe 43 845 89 604 44 778 42 203 40 675 42 220
Zyski (straty) zatrzymane 751 522 1 011 430 450 876 518 004 922 000 833 610
Akcje własne -428 812 -627 988 -332 552 -307 197 -599 845 -425 685
Kapitał własny 1 143 010 1 910 570 750 581 959 847 1 387 150 1 434 230
Pasywa razem 3 161 680 6 835 350 3 139 730 3 406 760 3 779 320 3 840 610