ACI Worldwide Inc (ACIW)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 421 900 1 370 600 1 294 320 1 258 290 1 009 780 1 024 190
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 696 071 638 871 622 459 617 453 430 351 452 286
Zysk ze sprzedaży brutto 725 830 731 727 671 863 640 841 579 429 571 905
Koszty badań i rozwoju 146 311 144 310 139 293 146 573 143 630 136 921
Koszty ogólnego zarządu 249 006 250 340 256 035 258 980 225 303 260 917
Zysk operacyjny 203 835 209 897 144 744 123 756 125 911 84 640
Koszty odsetek netto 40 646 33 538 45 002 52 066 30 388 38 449
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 206 635 175 065 98 626 72 210 91 799 43 572
Podatek dochodowy 64 458 47 274 25 966 5 148 22 878 38 437
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 142 177 127 791 72 660 67 062 68 921 5 135