ACI Worldwide Inc (ACIW)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 124 981 122 059 165 374 121 398 148 502 69 710
Inwestycje krótkoterminowe 586 043 494 970 646 661 439 781 54 502 51 282
Należności 403 781 320 405 342 879 359 197 363 473 300 829
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 586 043 494 970 646 661 439 781 54 502 51 282
Aktywa obrotowe razem 1 114 800 937 434 1 154 910 920 376 566 477 421 821
Inwestycje długotrminowe 2 095 090 2 221 310 2 231 990 2 337 160 1 555 980 1 439 820
Rzeczowe aktywa trwałe 52 499 63 050 64 734 70 380 72 729 80 228
Wartość firmy 1 226 030 1 280 230 1 280 230 1 280 520 909 691 909 691
Wartości niematerialne 357 807 440 786 518 439 591 486 305 355 346 667
Pozostałe aktywa trwałe 364 989 338 642 269 871 285 774 241 155 36 483
Aktywa razem 3 209 900 3 158 740 3 386 900 3 257 530 2 122 460 1 861 640

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 47 997 41 312 41 223 37 010 39 602 34 718
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 65 521 45 870 34 265 34 148 20 767 17 786
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 745 324 666 973 830 117 540 792 236 251 269 278
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 858 842 754 155 905 605 611 950 296 620 321 782
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 024 350 1 019 870 1 120 740 1 339 010 650 989 667 943
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 59 234 60 469 73 497 97 790 94 900 90 407
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 2 016 710 1 913 960 2 180 310 2 127 570 1 074 220 1 097 040
Akcje zwykłe 113 700 117 407 116 397 116 175 116 057 118 059
Zyski (straty) zatrzymane 1 273 460 1 131 280 1 003 490 930 830 863 768 550 866
Akcje własne -665 771 -475 972 -387 581 -377 639 -355 857 -319 960
Kapitał własny 1 193 190 1 244 780 1 206 600 1 129 970 1 048 230 764 597
Pasywa razem 3 209 900 3 158 740 3 386 900 3 257 530 2 122 460 1 861 640