ACI Worldwide Inc (ACIW)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 142 177 127 791 72 660 67 062 68 921 5 135
Amortyzacja 138 364 143 908 163 764 138 503 97 350 102 224
Zmiana stanu należności 83 376 -22 474 -16 318 -4 276 62 644 13 726
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 2 922 -43 315 43 976 -27 104 78 792 -6 043
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 143 381 220 473 336 302 137 649 183 932 146 197
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -39 893 -45 368 -46 633 -48 014 -43 893 -54 414
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 60 246 -45 368 -30 699 -830 481 -45 360 -54 414
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -171 060 -256 878 -261 570 667 223 -57 704 -98 148