Exxon Mobil Corp. (XOM)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 278 983 000 179 770 000 259 497 000 279 332 000 237 162 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 278 983 000 179 770 000 259 497 000 279 332 000 237 162 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 9 574 000 10 168 000 11 398 000 11 480 000 10 956 000
Zysk operacyjny 26 310 000 -28 252 000 16 680 000 22 124 000 12 074 000
Koszty odsetek netto 947 000 1 158 000 830 000 766 000 601 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 31 234 000 -28 883 000 20 056 000 30 953 000 18 674 000
Podatek dochodowy 7 636 000 -5 632 000 5 282 000 9 532 000 -1 174 000
Udziały niekontrolujące 558 000 -811 000 434 000 581 000 138 000
Zysk (strata) netto 23 040 000 -22 440 000 14 340 000 20 840 000 19 710 000