Exxon Mobil Corp. (XOM)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 23 040 000 -22 440 000 14 340 000 20 840 000 19 710 000
Amortyzacja 20 607 000 46 009 000 18 998 000 18 745 000 19 893 000
Zmiana stanu należności 11 802 000 -6 385 000 2 265 000 -896 000 4 203 000
Zmiana stanu zapasów -70 000 322 000 -430 000 1 966 000 1 912 000
Zmiana stanu gotówki 2 438 000 1 275 000 47 000 -135 000 -480 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 48 129 000 14 668 000 29 716 000 36 014 000 30 066 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -12 076 000 -17 282 000 -24 361 000 -19 574 000 -15 402 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -10 235 000 -18 459 000 -23 084 000 -16 446 000 -15 730 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -35 423 000 -5 285 000 -6 618 000 -19 446 000 -15 130 000