Exxon Mobil Corp. (XOM)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 29 640 000 6 802 000 4 364 000 3 089 000 3 042 000 3 177 000
Inwestycje krótkoterminowe 1 782 000 1 189 000 1 098 000 1 469 000 1 272 000 1 368 000
Należności 41 749 000 32 383 000 20 581 000 26 966 000 24 701 000 25 597 000
Zapasy 24 435 000 18 780 000 18 850 000 18 528 000 18 958 000 16 992 000
Pozostałe aktywa obrotowe 1 782 000 1 189 000 1 098 000 1 469 000 1 272 000 1 368 000
Aktywa obrotowe razem 97 631 000 59 154 000 44 893 000 50 052 000 47 973 000 47 134 000
Inwestycje długotrminowe 271 436 000 279 769 000 287 857 000 312 545 000 298 223 000 301 557 000
Rzeczowe aktywa trwałe 204 692 000 216 552 000 227 553 000 253 018 000 247 101 000 252 630 000
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 23 895 000 23 528 000 21 577 000 21 504 000 15 922 000 15 287 000
Aktywa razem 369 067 000 338 923 000 332 750 000 362 597 000 346 196 000 348 691 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 33 169 000 26 623 000 17 499 000 24 694 000 21 063 000 21 701 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 634 000 4 276 000 20 458 000 20 578 000 17 258 000 17 930 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 35 242 000 25 744 000 18 406 000 18 717 000 18 817 000 18 140 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 69 045 000 56 643 000 56 363 000 63 989 000 57 138 000 57 771 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 40 559 000 43 428 000 47 182 000 26 342 000 20 538 000 24 406 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 34 116 000 43 004 000 46 910 000 47 708 000 42 748 000 45 121 000
Udziały niekontrolujące 7 424 000 7 106 000 6 980 000 7 288 000 6 734 000 6 812 000
Zobowiązania razem 174 018 000 170 346 000 175 600 000 170 947 000 154 402 000 161 003 000
Akcje zwykłe 4 205 000 4 275 000 4 271 000 4 270 000 4 270 000 4 256 000
Zyski (straty) zatrzymane 432 860 000 392 059 000 383 943 000 421 341 000 421 653 000 414 540 000
Akcje własne -240 293 000 -225 464 000 -225 776 000 -225 835 000 -225 553 000 -225 246 000
Kapitał własny 195 049 000 168 577 000 157 150 000 191 650 000 191 794 000 187 688 000
Pasywa razem 369 067 000 338 923 000 332 750 000 362 597 000 346 196 000 348 691 000