Targa Resources Corp (TRGP)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży 20 929 800 16 949 800 8 260 300 8 671 100 10 484 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 16 882 100 13 729 500 5 105 100 6 118 500 8 238 200
Zysk ze sprzedaży brutto 4 047 700 3 220 300 3 155 200 2 552 600 2 245 800
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 309 700 273 200 254 600 280 700 256 900
Zysk operacyjny 1 729 200 1 305 600 1 253 100 507 200 447 400
Koszty odsetek netto 446 100 387 900 391 300 337 800 185 800
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 663 200 436 900 -1 573 100 -46 700 65 900
Podatek dochodowy 131 800 14 800 -248 100 -87 900 5 500
Udziały niekontrolujące 389 100 350 900 228 900 250 400 58 800
Zysk (strata) netto 896 800 -16 100 -1 684 800 -334 000 -119 300