Targa Resources Corp (TRGP)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk (strata) netto 896 800 -16 100 -1 684 800 -334 000 -119 300
Amortyzacja 1 096 000 870 600 865 100 971 600 815 900
Zmiana stanu należności 76 500 469 100 7 800 -10 500 37 900
Zmiana stanu zapasów 240 400 -28 100 20 000 -3 200 -39 800
Zmiana stanu gotówki 60 500 -84 300 -88 300 99 000 94 900
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2 380 800 2 302 900 1 744 500 1 389 800 1 144 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 334 300 -505 100 -951 600 -2 877 800 -3 114 800
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -4 149 700 -473 200 -738 100 -3 071 900 -3 146 900
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1 829 400 -1 914 000 -1 094 700 1 781 100 2 097 800