Targa Resources Corp (TRGP)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty 219 000 158 500 242 800 331 100 232 100
Inwestycje krótkoterminowe 335 400 126 000 173 200 173 000 156 600
Należności 1 408 400 1 331 900 862 800 855 000 865 500
Zapasy 393 800 153 400 181 500 161 500 164 700
Pozostałe aktywa obrotowe 335 400 126 000 173 200 173 000 156 600
Aktywa obrotowe razem 2 356 600 1 769 800 1 460 300 1 658 300 1 418 900
Inwestycje długotrminowe 17 203 400 13 438 400 14 415 400 17 156 800 15 519 300
Rzeczowe aktywa trwałe 14 214 600 11 667 700 12 173 600 14 548 500 12 928 400
Wartość firmy 0 0 0 45 200 46 600
Wartości niematerialne 2 734 600 1 094 800 1 382 400 1 735 000 1 983 200
Pozostałe aktywa trwałe 122 900 89 400 145 400 89 400 70 600
Aktywa razem 19 560 000 15 208 200 15 875 700 18 815 100 16 938 200

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zobowiązania wobec dostawców 1 448 800 1 402 300 833 800 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 834 300 162 800 368 600 382 200 1 027 900
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 783 600 733 400 577 000 1 490 400 1 770 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 3 066 700 2 298 500 1 779 400 1 872 600 2 798 800
Długoterminowe zobowiązania finansowe 10 702 100 6 434 400 7 387 100 7 440 200 5 632 400
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 452 700 376 400 306 300 299 200 265 300
Udziały niekontrolujące 2 316 500 3 166 900 3 249 300 3 522 100 1 391 400
Zobowiązania razem 16 894 300 12 446 700 12 920 400 13 615 500 10 613 100
Akcje zwykłe 227 300 228 600 232 200 232 500 224 200
Zyski (straty) zatrzymane -626 800 -1 822 300 -1 893 500 -339 600 -130 400
Akcje własne -464 700 -204 100 -150 900 -53 500 -39 600
Kapitał własny 2 665 700 2 761 500 2 955 300 5 199 600 6 325 100
Pasywa razem 19 560 000 15 208 200 15 875 700 18 815 100 16 938 200