Target Corp (TGT)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Przychody ze sprzedaży 106 005 000 93 561 000 78 112 000 75 356 000 71 879 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 74 963 000 66 177 000 54 864 000 53 299 000 51 125 000
Zysk ze sprzedaży brutto 31 042 000 27 384 000 23 248 000 22 057 000 20 754 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 19 752 000 18 615 000 16 233 000 15 723 000 14 248 000
Zysk operacyjny 8 946 000 6 539 000 4 658 000 4 110 000 4 312 000
Koszty odsetek netto 421 000 977 000 477 000 461 000 666 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 8 907 000 5 546 000 4 190 000 3 676 000 3 646 000
Podatek dochodowy 1 961 000 1 178 000 921 000 746 000 718 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 6 946 000 4 368 000 3 281 000 2 937 000 2 934 000