Target Corp (TGT)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty 2 229 000 5 911 000 8 511 000 2 577 000 1 556 000 2 643 000
Inwestycje krótkoterminowe 423 000 407 000 457 000 371 000 366 000 335 000
Należności 1 695 000 1 353 000 1 135 000 962 000 1 100 000 929 000
Zapasy 13 499 000 13 902 000 10 653 000 8 992 000 9 497 000 8 657 000
Pozostałe aktywa obrotowe 423 000 407 000 457 000 371 000 366 000 335 000
Aktywa obrotowe razem 17 846 000 21 573 000 20 756 000 12 902 000 12 519 000 12 564 000
Inwestycje długotrminowe 35 489 000 32 238 000 30 492 000 29 877 000 28 771 000 26 435 000
Rzeczowe aktywa trwałe 31 512 000 28 181 000 26 879 000 26 283 000 25 533 000 25 018 000
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 645 000 656 000 668 000 686 000 699 000 782 000
Pozostałe aktywa trwałe 235 000 375 000 268 000 254 000 194 000 252 000
Aktywa razem 53 335 000 53 811 000 51 248 000 42 779 000 41 290 000 38 999 000

Pasywa

w tys. USD

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Zobowiązania wobec dostawców 13 487 000 15 478 000 12 859 000 9 920 000 9 761 000 8 677 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 130 000 171 000 1 144 000 161 000 1 052 000 270 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 5 883 000 6 098 000 6 122 000 4 406 000 4 201 000 4 254 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 19 500 000 21 747 000 20 125 000 14 487 000 15 014 000 13 201 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 16 009 000 13 549 000 11 536 000 11 338 000 10 223 000 11 317 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 210 000 1 057 000 1 390 000 1 231 000 1 308 000 1 556 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 42 103 000 40 984 000 36 808 000 30 946 000 29 993 000 27 290 000
Akcje zwykłe 462 100 488 100 500 600 510 900 528 600 546 800
Zyski (straty) zatrzymane 5 005 000 6 920 000 8 825 000 6 433 000 6 017 000 6 553 000
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 11 232 000 12 827 000 14 440 000 11 833 000 11 297 000 11 709 000
Pasywa razem 53 335 000 53 811 000 51 248 000 42 779 000 41 290 000 38 999 000