Steel Dynamics Inc. (STLD)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 2 256 630 1 243 870 1 368 620 1 643 630 1 057 000 1 028 650
Inwestycje krótkoterminowe 195 371 209 591 74 363 76 012 64 430 82 809
Należności 2 056 050 1 916 430 971 918 844 336 1 043 760 868 837
Zapasy 3 129 960 3 531 130 1 843 550 1 689 040 1 859 170 1 519 350
Pozostałe aktywa obrotowe 195 371 209 591 74 363 76 012 64 430 82 809
Aktywa obrotowe razem 7 638 020 6 901 020 4 258 450 4 253 020 4 032 660 3 508 340
Inwestycje długotrminowe 6 521 970 5 630 210 5 007 120 4 022 740 3 670 910 3 347 390
Rzeczowe aktywa trwałe 5 373 660 4 751 430 4 105 570 3 135 890 2 945 770 2 675 900
Wartość firmy 502 067 453 835 457 226 452 915 429 645 386 893
Wartości niematerialne 267 507 295 345 324 577 327 901 270 328 256 909
Pozostałe aktywa trwałe 378 727 129 601 119 743 106 038 25 166 10 745
Aktywa razem 14 160 000 12 531 200 9 265 560 8 275 760 7 703 560 6 855 730

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 1 017 240 1 280 560 769 455 513 344 550 754 489 448
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 57 334 97 174 86 894 89 356 24 234 28 795
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 957 724 849 640 402 438 403 998 444 149 350 276
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 2 032 300 2 227 370 1 258 790 1 006 700 1 019 140 868 519
Długoterminowe zobowiązania finansowe 3 013 240 3 008 700 3 015 780 2 644 990 2 352 490 2 353 140
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 129 539 120 087 106 479 75 055 8 870 21 811
Udziały niekontrolujące -34 552 15 530 3 062 -10 979 -47 842 -45 266
Zobowiązania razem 6 029 630 6 226 590 4 920 400 4 199 930 3 768 490 3 504 160
Akcje zwykłe 183 393 205 115 211 140 219 639 233 923 240 132
Zyski (straty) zatrzymane 11 375 800 7 761 420 4 758 970 4 419 300 3 958 320 2 874 690
Akcje własne -4 459 510 -2 674 270 -1 623 750 -1 525 110 -1 184 240 -665 297
Kapitał własny 8 130 360 6 304 640 4 345 160 4 075 830 3 935 070 3 351 570
Pasywa razem 14 160 000 12 531 200 9 265 560 8 275 760 7 703 560 6 855 730