Sonoco Products Co. (SON)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 7 250 550 5 590 440 5 237 440 5 374 210 5 390 940 5 036 650
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 5 810 900 4 528 530 4 191 100 4 316 380 4 349 930 4 087 260
Zysk ze sprzedaży brutto 1 439 650 1 061 910 1 046 340 1 057 830 1 041 010 949 390
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 707 343 558 180 528 439 530 867 563 306 543 672
Zysk operacyjny 732 306 503 730 517 900 526 962 477 700 405 718
Koszty odsetek netto 97 041 59 235 72 070 61 603 58 157 52 745
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 585 489 -150 141 260 271 385 937 389 747 324 036
Podatek dochodowy 118 509 -67 430 53 030 93 269 75 008 146 589
Udziały niekontrolujące 543 2 766 -222 883 1 179 2 102
Zysk (strata) netto 466 437 -85 477 207 463 291 785 313 560 175 345