Sonoco Products Co. (SON)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 227 438 170 978 564 848 145 283 120 389 254 912
Inwestycje krótkoterminowe 76 054 74 034 52 564 60 202 55 784 44 849
Należności 962 204 851 552 762 444 811 903 849 335 789 812
Zapasy 1 095 560 562 113 450 691 503 808 493 764 474 063
Pozostałe aktywa obrotowe 76 054 74 034 52 564 60 202 55 784 44 849
Aktywa obrotowe razem 2 361 250 1 658 680 1 830 550 1 521 200 1 519 270 1 563 640
Inwestycje długotrminowe 4 691 690 3 414 560 3 446 710 3 605 090 3 064 190 2 994 080
Rzeczowe aktywa trwałe 1 710 400 1 297 500 1 244 110 1 286 840 1 233 820 1 169 380
Wartość firmy 1 675 310 1 324 500 1 389 260 1 429 350 1 309 170 1 241 880
Wartości niematerialne 741 598 278 143 321 934 388 292 352 037 331 295
Pozostałe aktywa trwałe 237 719 220 206 152 914 155 718 121 871 189 485
Aktywa razem 7 052 940 5 073 240 5 277 260 5 126 290 4 583 460 4 557 720

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 818 885 721 312 536 939 537 764 556 011 548 309
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 502 440 411 557 455 784 488 234 195 445 159 327
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 422 576 392 894 518 904 378 494 331 474 292 334
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 743 900 1 525 760 1 511 630 1 404 490 1 082 930 999 970
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 719 780 1 199 110 1 244 440 1 193 140 1 189 720 1 288 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 158 172 194 176 262 598 382 759 474 267 465 616
Udziały niekontrolujące 6 983 12 096 10 923 13 023 13 192 22 994
Zobowiązania razem 4 987 130 3 235 790 3 377 650 3 323 610 2 824 380 2 850 660
Akcje zwykłe 97 991 99 608 100 939 100 742 100 539 100 237
Zyski (straty) zatrzymane 2 348 180 2 070 000 2 335 220 2 301 530 2 188 120 2 036 010
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 2 065 810 1 837 440 1 899 600 1 802 680 1 759 090 1 707 070
Pasywa razem 7 052 940 5 073 240 5 277 260 5 126 290 4 583 460 4 557 720