Sonoco Products Co. (SON)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 466 437 -85 477 207 463 291 785 313 560 175 345
Amortyzacja 308 824 239 086 255 359 239 140 236 245 217 625
Zmiana stanu należności 110 652 89 108 -49 459 -37 432 59 523 120 848
Zmiana stanu zapasów 533 445 111 422 -53 117 10 044 19 701 101 249
Zmiana stanu gotówki 56 460 -393 870 419 565 24 894 -134 523 -2 314
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 509 049 298 672 705 621 425 850 589 898 349 358
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -328 769 -256 019 -194 127 -195 934 -192 574 -188 913
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 741 440 -165 902 -126 327 -479 097 -444 128 -565 680
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1 294 200 -513 543 -162 874 77 200 -273 654 203 237