Southern Company (SO)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 3 976 000 3 524 000 2 393 000 3 119 000 4 739 000 2 226 000 842 000
Amortyzacja 4 986 000 4 064 000 3 973 000 3 905 000 3 331 000 3 549 000 3 457 000
Zmiana stanu należności -449 000 754 000 -373 000 -74 000 -650 000 11 000 258 000
Zmiana stanu zapasów 675 000 322 000 -133 000 100 000 -6 000 -233 000 -155 000
Zmiana stanu gotówki -1 169 000 119 000 733 000 -910 000 579 000 -734 000 155 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 7 553 000 6 302 000 6 169 000 6 696 000 5 781 000 6 945 000 6 395 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -9 095 000 -7 923 000 -7 240 000 -7 441 000 -7 555 000 -8 001 000 -7 423 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -9 668 000 -8 430 000 -7 353 000 -7 030 000 -3 392 000 -5 760 000 -7 191 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 999 000 2 336 000 1 945 000 -576 000 -1 930 000 -1 813 000 951 000