Southern Company (SO)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 3 524 000 2 393 000 3 119 000 4 739 000 2 226 000 842 000
Amortyzacja 4 064 000 3 973 000 3 905 000 3 331 000 3 549 000 3 457 000
Zmiana stanu należności 754 000 -373 000 -74 000 -650 000 11 000 258 000
Zmiana stanu zapasów 322 000 -133 000 100 000 -6 000 -233 000 -155 000
Zmiana stanu gotówki 119 000 733 000 -910 000 579 000 -734 000 155 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 6 302 000 6 169 000 6 696 000 5 781 000 6 945 000 6 395 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -7 923 000 -7 240 000 -7 441 000 -7 555 000 -8 001 000 -7 423 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -8 430 000 -7 353 000 -7 030 000 -3 392 000 -5 760 000 -7 191 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 2 336 000 1 945 000 -576 000 -1 930 000 -1 813 000 951 000