Southern Company (SO)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 748 000 1 917 000 1 798 000 1 065 000 1 975 000 1 396 000 2 130 000
Inwestycje krótkoterminowe 3 065 000 2 106 000 1 850 000 1 669 000 1 857 000 1 341 000 1 267 000
Należności 3 267 000 3 716 000 2 962 000 3 335 000 3 409 000 4 059 000 4 048 000
Zapasy 3 352 000 2 677 000 2 355 000 2 488 000 2 388 000 2 394 000 2 627 000
Pozostałe aktywa obrotowe 3 065 000 2 106 000 1 850 000 1 669 000 1 857 000 1 341 000 1 267 000
Aktywa obrotowe razem 10 432 000 10 416 000 8 965 000 8 617 000 9 817 000 9 583 000 10 072 000
Inwestycje długotrminowe 128 899 000 124 475 000 118 569 000 114 318 000 108 883 000 107 331 000 100 933 000
Rzeczowe aktywa trwałe 99 844 000 94 570 000 91 108 000 87 634 000 83 080 000 80 797 000 79 872 000
Wartość firmy 5 161 000 5 161 000 5 280 000 5 280 000 5 280 000 5 315 000 6 268 000
Wartości niematerialne 368 000 406 000 445 000 487 000 536 000 613 000 873 000
Pozostałe aktywa trwałe 17 416 000 18 353 000 15 387 000 14 654 000 13 449 000 11 161 000 9 750 000
Aktywa razem 139 331 000 134 891 000 127 534 000 122 935 000 118 700 000 116 914 000 111 005 000

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 2 898 000 3 525 000 2 169 000 2 312 000 2 115 000 2 580 000 2 530 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 4 790 000 6 894 000 3 597 000 4 116 000 5 044 000 6 113 000 6 331 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 5 779 000 5 305 000 5 155 000 5 651 000 5 387 000 5 593 000 4 733 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 13 467 000 15 724 000 10 921 000 12 079 000 12 546 000 14 286 000 13 594 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 57 210 000 50 656 000 50 120 000 45 073 000 41 798 000 40 736 000 44 462 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 16 458 000 17 320 000 18 160 000 17 705 000 16 725 000 16 708 000 12 999 000
Udziały niekontrolujące 3 781 000 4 124 000 4 402 000 4 262 000 4 254 000 4 607 000 1 685 000
Zobowiązania razem 107 887 000 104 483 000 99 369 000 94 672 000 90 904 000 92 191 000 86 838 000
Akcje zwykłe 1 092 000 1 075 000 1 061 000 1 058 000 1 046 000 1 020 000 1 000 000
Zyski (straty) zatrzymane 12 482 000 11 538 000 10 929 000 11 311 000 10 877 000 8 706 000 8 885 000
Akcje własne -59 000 -53 000 -47 000 -46 000 -42 000 -38 000 -36 000
Kapitał własny 31 444 000 30 408 000 28 165 000 28 263 000 27 796 000 24 723 000 24 167 000
Pasywa razem 139 331 000 134 891 000 127 534 000 122 935 000 118 700 000 116 914 000 111 005 000