Sally Beauty Holdings Inc (SBH)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zysk (strata) netto 479 716 113 245 271 623 258 047 215 076
Amortyzacja 204 402 106 779 107 658 108 829 112 323
Zmiana stanu należności 76 733 -48 110 14 049 -1 751 8 258
Zmiana stanu zapasów 928 195 -138 404 8 569 13 483 23 518
Zmiana stanu gotówki 287 767 442 656 -5 800 13 536 -22 863
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 763 720 426 889 320 415 372 661 344 378
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -147 808 -110 858 -107 755 -86 507 -89 666
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -152 038 -123 775 -95 867 -95 313 -89 625
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -839 936 -139 761 -229 308 -263 282 -278 395