Sally Beauty Holdings Inc (SBH)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Zysk (strata) netto 184 600 183 553 239 858 113 245 271 623
Amortyzacja 102 409 99 929 102 201 106 779 107 658
Zmiana stanu należności 3 598 5 696 10 152 -48 110 14 049
Zmiana stanu zapasów 38 844 65 025 56 846 -138 404 8 569
Zmiana stanu gotówki 52 443 -330 401 -113 192 442 656 -5 800
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 249 311 156 500 381 860 426 889 320 415
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -90 742 -99 250 -73 904 -110 858 -107 755
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -99 776 -102 419 -76 019 -123 775 -95 867
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -100 824 -373 679 -419 968 -139 761 -229 308