Sally Beauty Holdings Inc (SBH)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty 123 001 70 558 400 959 514 151 71 495
Inwestycje krótkoterminowe 53 903 53 192 44 686 48 014 34 612
Należności 75 875 72 277 66 581 56 429 104 539
Zapasy 975 218 936 374 871 349 814 503 952 907
Pozostałe aktywa obrotowe 53 903 53 192 44 686 48 014 34 612
Aktywa obrotowe razem 1 228 000 1 132 400 1 383 580 1 433 100 1 163 550
Inwestycje długotrminowe 1 497 250 1 444 470 1 463 560 1 462 050 934 893
Rzeczowe aktywa trwałe 297 779 297 876 307 377 315 029 319 628
Wartość firmy 533 081 526 066 541 209 540 038 530 786
Wartości niematerialne 55 171 50 315 55 532 58 283 62 051
Pozostałe aktywa trwałe 40 565 38 032 21 766 23 066 22 428
Aktywa razem 2 725 250 2 576 870 2 847 130 2 895 150 2 098 450

Pasywa

w tys. USD

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Zobowiązania wobec dostawców 258 884 275 717 291 632 236 333 278 688
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 4 173 68 658 194 180 1
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 316 200 323 539 373 055 326 849 177 390
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 579 257 667 914 664 881 563 362 456 079
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 065 810 1 083 040 1 382 530 1 796 900 1 594 540
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 23 139 22 427 29 056 32 976 27 757
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 2 216 500 2 283 230 2 566 390 2 879 700 2 158 770
Akcje zwykłe 107 332 108 665 112 653 113 881 119 636
Zyski (straty) zatrzymane 624 772 440 172 356 967 117 109 55 797
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 508 748 293 636 280 741 15 443 -60 323
Pasywa razem 2 725 250 2 576 870 2 847 130 2 895 150 2 098 450