Sally Beauty Holdings Inc (SBH)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 801 918 514 151 71 495 77 295 63 759
Inwestycje krótkoterminowe 89 372 48 014 34 612 42 960 55 223
Należności 133 162 56 429 104 539 90 490 92 241
Zapasy 1 742 700 814 503 952 907 944 338 930 855
Pozostałe aktywa obrotowe 89 372 48 014 34 612 42 960 55 223
Aktywa obrotowe razem 2 767 150 1 433 100 1 163 550 1 155 080 1 170 500
Inwestycje długotrminowe 2 927 110 1 462 050 934 893 942 331 952 590
Rzeczowe aktywa trwałe 614 754 315 029 319 628 308 357 313 717
Wartość firmy 1 082 420 540 038 530 786 535 925 537 791
Wartości niematerialne 111 064 58 283 62 051 72 698 80 305
Pozostałe aktywa trwałe 43 532 23 066 22 428 25 351 20 777
Aktywa razem 5 694 260 2 895 150 2 098 450 2 097 410 2 123 090

Pasywa

w tys. USD

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 583 264 236 333 278 688 303 241 307 752
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 388 180 1 5 501 96 082
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 746 110 326 849 177 390 182 431 170 731
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 329 760 563 362 456 079 491 173 574 565
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 765 060 1 796 900 1 594 540 1 768 810 1 771 850
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 58 112 32 976 27 757 30 022 20 140
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 5 132 780 2 879 700 2 158 770 2 365 970 2 486 710
Akcje zwykłe 225 306 113 881 119 636 123 190 137 533
Zyski (straty) zatrzymane 713 934 117 109 55 797 -179 764 -283 076
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 561 482 15 443 -60 323 -268 556 -363 616
Pasywa razem 5 694 260 2 895 150 2 098 450 2 097 410 2 123 090