Rambus Inc. (RMBS)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 461 117 454 793 328 304 246 322 224 027 231 201 393 096
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 89 898 93 644 54 153 43 396 51 375 53 701 79 147
Zysk ze sprzedaży brutto 371 219 361 149 274 151 202 926 172 652 177 500 313 949
Koszty badań i rozwoju 156 827 158 769 135 678 139 837 156 815 158 339 149 135
Koszty ogólnego zarządu 108 149 106 718 91 057 86 441 104 116 103 911 110 940
Zysk operacyjny 91 502 80 053 29 949 -41 765 -88 279 -84 750 53 874
Koszty odsetek netto 1 490 1 874 10 706 10 340 9 852 16 282 13 720
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 187 160 -7 825 23 286 -36 539 -87 016 -70 628 40 989
Podatek dochodowy -146 744 6 485 4 952 3 932 3 403 87 329 63 851
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 333 904 -14 310 18 334 -40 471 -90 419 -157 957 -22 862