Rambus Inc. (RMBS)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 313 226 485 609 502 649 407 664 277 764 329 376
Inwestycje krótkoterminowe 12 022 10 600 15 881 18 524 15 738 11 317
Należności 181 066 179 673 166 716 228 405 227 476 25 892
Zapasy 20 900 8 482 14 466 10 086 6 772 5 159
Pozostałe aktywa obrotowe 12 022 10 600 15 881 18 524 15 738 11 317
Aktywa obrotowe razem 527 214 684 364 699 712 664 679 527 750 371 744
Inwestycje długotrminowe 485 380 548 282 551 697 674 307 833 405 519 328
Rzeczowe aktywa trwałe 86 255 56 035 57 693 44 714 57 028 54 303
Wartość firmy 292 040 278 810 183 222 183 465 207 178 209 661
Wartości niematerialne 50 880 58 420 36 487 54 900 59 936 91 722
Pozostałe aktywa trwałe 29 031 127 258 241 234 349 634 504 828 4 543
Aktywa razem 1 012 590 1 232 650 1 251 410 1 338 990 1 361 160 891 072

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 24 815 11 279 8 993 9 549 7 392 9 614
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 10 378 163 687 0 0 0 78 451
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 91 516 92 301 76 871 76 630 61 893 44 777
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 126 709 267 267 85 864 86 179 69 285 132 842
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 156 031 148 788 178 231 172 709
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 52 545 49 899 48 227 79 366 82 567 4 107
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 233 297 370 250 338 703 368 068 349 043 319 488
Akcje zwykłe 109 472 110 538 113 254 110 948 108 450 110 198
Zyski (straty) zatrzymane -513 256 -435 227 -357 751 -290 244 -204 294 -636 227
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 779 297 862 396 912 706 970 918 1 012 110 571 584
Pasywa razem 1 012 590 1 232 650 1 251 410 1 338 990 1 361 160 891 072