Rambus Inc. (RMBS)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 333 904 -14 310 18 334 -40 471 -90 419 -157 957 -22 862
Amortyzacja 48 428 47 127 44 277 48 186 40 565 40 086 55 237
Zmiana stanu należności -47 269 1 393 12 957 -61 689 929 201 584 4 793
Zmiana stanu zapasów 15 254 12 418 -5 984 4 380 3 314 1 613 -474
Zmiana stanu gotówki 112 618 -172 383 -17 040 94 985 129 900 -51 612 157 194
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 195 786 230 393 209 217 185 459 128 535 87 117 117 437
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -23 240 -20 478 -13 792 -29 728 -6 472 -11 112 -9 505
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -57 396 151 979 -115 655 -90 394 -141 474 -68 036 -75 471
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -169 623 -362 935 -114 209 -61 186 -298 -127 684 46 445