Rambus Inc. (RMBS)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 18 334 -40 471 -90 419 -157 957 -22 862
Amortyzacja 44 277 48 186 40 565 40 086 55 237
Zmiana stanu należności 12 957 -61 689 929 201 584 4 793
Zmiana stanu zapasów -5 984 4 380 3 314 1 613 -474
Zmiana stanu gotówki -17 040 94 985 129 900 -51 612 157 194
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 209 217 185 459 128 535 87 117 117 437
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -13 792 -29 728 -6 472 -11 112 -9 505
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -115 655 -90 394 -141 474 -68 036 -75 471
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -114 209 -61 186 -298 -127 684 46 445