Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 16 150 600 3 513 200 2 115 800 2 444 400 1 198 510
Amortyzacja 572 400 235 900 210 300 148 200 145 467
Zmiana stanu należności 7 958 300 1 442 500 429 000 268 860 362 720
Zmiana stanu zapasów 1 986 000 501 100 264 300 425 062 326 782
Zmiana stanu gotówki 7 802 400 372 700 404 400 1 400 320 370 896
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 14 162 600 2 618 100 2 430 000 2 195 100 1 307 110
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 103 800 -614 600 -429 600 -383 100 -272 626
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -10 769 400 -70 600 -2 027 800 -1 463 000 -1 005 180
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2 011 600 -1 970 500 -252 100 -77 100 -24 400