Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 3 953 600 4 338 400 8 075 300 3 513 200 2 115 800 2 444 400 1 198 510
Amortyzacja 421 000 341 400 286 200 235 900 210 300 148 200 145 467
Zmiana stanu należności 338 600 -6 744 300 1 921 800 1 442 500 429 000 268 860 362 720
Zmiana stanu zapasów 178 600 -1 500 700 34 700 501 100 264 300 425 062 326 782
Zmiana stanu gotówki 3 102 500 -3 647 100 2 107 700 372 700 404 400 1 400 320 370 896
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 4 594 000 5 014 900 7 081 300 2 618 100 2 430 000 2 195 100 1 307 110
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -718 600 -590 100 -551 900 -614 600 -429 600 -383 100 -272 626
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -3 185 100 -3 784 600 -5 384 700 -70 600 -2 027 800 -1 463 000 -1 005 180
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 790 100 -1 009 000 -1 005 800 -1 970 500 -252 100 -77 100 -24 400