Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 11 389 400 3 587 000 3 214 300 2 809 900 1 409 580
Inwestycje krótkoterminowe 664 800 160 800 387 100 243 300 224 972
Należności 12 073 000 4 114 700 2 672 200 2 243 200 1 974 340
Zapasy 3 902 600 1 916 600 1 415 500 1 151 200 726 138
Pozostałe aktywa obrotowe 664 800 160 800 387 100 243 300 224 972
Aktywa obrotowe razem 28 029 800 9 779 100 7 689 100 6 447 600 4 335 030
Inwestycje długotrminowe 22 839 800 7 384 200 7 116 100 5 286 900 4 429 260
Rzeczowe aktywa trwałe 6 964 400 3 221 600 2 890 400 2 575 800 2 358 600
Wartość firmy 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 445 600 168 100 144 700 127 400 77 866
Aktywa razem 50 869 600 17 163 300 14 805 200 11 734 500 8 764 290

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 1 128 000 475 500 418 100 218 200 178 183
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 439 400 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 5 297 600 2 221 900 1 678 500 1 224 600 957 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 7 865 000 2 697 400 2 096 600 1 442 800 1 135 480
Długoterminowe zobowiązania finansowe 3 960 000 2 695 700 713 900 708 500 703 453
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 507 000 744 900 905 000 825 900 781 272
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 13 332 000 6 138 000 3 715 500 2 977 200 2 620 210
Akcje zwykłe 211 400 107 600 109 200 107 900 106 338
Zyski (straty) zatrzymane 37 936 600 10 893 000 7 379 800 5 254 300 2 946 730
Akcje własne -16 521 800 -6 613 300 -739 900 -396 400 -316 240
Kapitał własny 37 537 600 11 025 300 11 089 700 8 757 300 6 144 080
Pasywa razem 50 869 600 17 163 300 14 805 200 11 734 500 8 764 290