Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 10 844 800 7 742 300 5 694 700 3 587 000 3 214 300 2 809 900 1 409 580
Inwestycje krótkoterminowe 386 600 411 200 332 400 160 800 387 100 243 300 224 972
Należności 5 667 300 5 328 700 6 036 500 4 114 700 2 672 200 2 243 200 1 974 340
Zapasy 2 580 500 2 401 900 1 951 300 1 916 600 1 415 500 1 151 200 726 138
Pozostałe aktywa obrotowe 386 600 411 200 332 400 160 800 387 100 243 300 224 972
Aktywa obrotowe razem 19 479 200 15 884 100 14 014 900 9 779 100 7 689 100 6 447 600 4 335 030
Inwestycje długotrminowe 13 601 000 13 330 400 11 419 900 7 384 200 7 116 100 5 286 900 4 429 260
Rzeczowe aktywa trwałe 4 146 400 3 763 000 3 482 200 3 221 600 2 890 400 2 575 800 2 358 600
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 1 038 600 915 500 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 444 100 336 400 222 800 168 100 144 700 127 400 77 866
Aktywa razem 33 080 200 29 214 500 25 434 800 17 163 300 14 805 200 11 734 500 8 764 290

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 606 600 589 200 564 000 475 500 418 100 218 200 178 183
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 719 700 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 2 816 800 2 552 100 2 648 800 2 221 900 1 678 500 1 224 600 957 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 3 423 400 3 141 300 3 932 500 2 697 400 2 096 600 1 442 800 1 135 480
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 702 900 2 701 400 1 980 000 2 695 700 713 900 708 500 703 453
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 980 800 707 800 753 500 744 900 905 000 825 900 781 272
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 7 107 100 6 550 500 6 666 000 6 138 000 3 715 500 2 977 200 2 620 210
Akcje zwykłe 106 700 107 100 105 700 107 600 109 200 107 900 106 338
Zyski (straty) zatrzymane 27 260 300 23 306 700 18 968 300 10 893 000 7 379 800 5 254 300 2 946 730
Akcje własne -12 560 400 -10 353 300 -8 260 900 -6 613 300 -739 900 -396 400 -316 240
Kapitał własny 25 973 100 22 664 000 18 768 800 11 025 300 11 089 700 8 757 300 6 144 080
Pasywa razem 33 080 200 29 214 500 25 434 800 17 163 300 14 805 200 11 734 500 8 764 290