Perdoceo Education Corporation (PRDO)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 95 867 109 637 124 264 69 982 55 181 -31 897
Amortyzacja 19 734 16 766 14 786 9 145 9 394 13 990
Zmiana stanu należności 1 283 -2 830 -8 844 25 081 11 280 -3 716
Zmiana stanu zapasów 1 000 308 20 -187 -349 -756
Zmiana stanu gotówki 14 528 87 835 112 185 65 353 54 534 -22 900
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 148 186 191 116 179 956 73 085 56 987 -21 789
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -12 620 -10 453 -9 768 -5 174 -6 732 -6 332
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -326 751 54 324 -165 908 7 699 -41 492 -11 647
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -27 729 -29 946 -13 051 -4 841 -1 663 1 535