Perdoceo Education Corporation (PRDO)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 508 723 494 195 406 360 294 175 228 822 174 288
Inwestycje krótkoterminowe 9 008 9 433 8 550 9 235 8 208 9 041
Należności 46 008 44 725 47 555 56 399 31 318 20 038
Zapasy 1 904 904 596 576 763 1 112
Pozostałe aktywa obrotowe 9 008 9 433 8 550 9 235 8 208 9 041
Aktywa obrotowe razem 575 119 554 453 467 061 360 385 269 448 210 720
Inwestycje długotrminowe 382 249 292 980 254 456 238 761 213 045 236 376
Rzeczowe aktywa trwałe 26 038 28 355 27 761 26 006 30 048 33 230
Wartość firmy 243 540 162 579 118 312 87 356 87 356 87 356
Wartości niematerialne 53 564 32 208 15 522 7 900 7 900 7 900
Pozostałe aktywa trwałe 8 338 8 060 7 737 6 883 5 935 8 221
Aktywa razem 957 368 847 433 721 517 599 146 482 493 447 096

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 13 518 10 838 13 259 11 533 9 195 8 515
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 149 863 129 406 90 556 92 280 87 857 104 171
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 163 381 140 244 103 815 103 813 97 052 112 686
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 40 856 21 530 18 390 11 647 30 238 37 420
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 231 523 197 323 165 610 167 851 127 290 150 891
Akcje zwykłe 67 934 70 024 69 414 70 088 69 598 68 949
Zyski (straty) zatrzymane 347 839 251 972 142 335 18 071 -52 946 -108 127
Akcje własne -301 624 -276 895 -246 088 -227 315 -220 700 -217 355
Kapitał własny 725 845 650 110 555 907 431 295 355 203 296 205
Pasywa razem 957 368 847 433 721 517 599 146 482 493 447 096