Pacira BioSciences Inc (PCRX)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 288 651 656 409 521 662 291 950 383 454 312 247
Inwestycje krótkoterminowe 15 223 14 771 12 265 10 781 7 946 5 794
Należności 98 397 96 318 53 046 47 530 38 000 31 658
Zapasy 96 063 98 550 64 650 58 296 48 569 41 411
Pozostałe aktywa obrotowe 15 223 14 771 12 265 10 781 7 946 5 794
Aktywa obrotowe razem 498 334 866 048 651 623 408 557 477 969 391 110
Inwestycje długotrminowe 1 182 870 1 209 300 622 890 422 508 211 384 237 261
Rzeczowe aktywa trwałe 183 512 188 401 136 688 104 681 108 670 107 046
Wartość firmy 163 243 145 175 99 547 99 547 62 040 55 197
Wartości niematerialne 540 546 623 968 96 521 104 387 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 27 170 21 987 14 019 10 971 657 825
Aktywa razem 1 681 200 2 075 350 1 274 510 831 065 689 353 628 371

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 15 220 10 543 10 431 12 799 14 368 14 658
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 33 648 374 700 149 648 0 338 324
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 98 906 135 875 93 249 94 874 45 955 41 235
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 147 774 521 118 253 328 107 673 60 661 56 217
Długoterminowe zobowiązania finansowe 655 823 674 530 313 030 306 045 290 592 276 173
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 37 791 77 570 17 442 21 465 16 874 16 498
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 906 190 1 344 940 654 825 476 121 368 127 348 888
Akcje zwykłe 45 521 44 262 42 671 41 513 40 911 39 806
Zyski (straty) zatrzymane -148 751 -211 895 -253 875 -399 398 -388 226 -389 136
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 775 010 730 408 619 688 354 944 321 226 279 483
Pasywa razem 1 681 200 2 075 350 1 274 510 831 065 689 353 628 371