PG&E Corp. (PCG)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk (strata) netto 1 800 000 -102 000 -1 318 000 -7 656 000 -6 851 000
Amortyzacja 3 856 000 3 403 000 3 468 000 3 234 000 3 036 000
Zmiana stanu należności -7 833 000 2 196 000 -848 000 1 341 000 2 020 000
Zmiana stanu zapasów -350 000 -32 000 -19 000 93 000 73 000
Zmiana stanu gotówki 152 000 -193 000 -1 086 000 -98 000 1 219 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 721 000 2 262 000 19 130 000 4 816 000 4 752 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -9 584 000 -7 689 000 -7 690 000 -6 313 000 -6 514 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -10 214 000 -6 905 000 -7 748 000 -6 378 000 -6 564 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 7 133 000 4 323 000 25 928 000 1 464 000 3 031 000