PG&E Corp. (PCG)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty 635 000 734 000 291 000 484 000 1 570 000 1 668 000
Inwestycje krótkoterminowe 2 125 000 2 189 000 1 839 000 2 208 000 315 000 681 000
Należności 10 456 000 8 837 000 8 335 000 6 139 000 7 633 000 6 292 000
Zapasy 870 000 842 000 596 000 628 000 647 000 554 000
Pozostałe aktywa obrotowe 2 125 000 2 189 000 1 839 000 2 208 000 315 000 681 000
Aktywa obrotowe razem 14 383 000 12 815 000 11 077 000 9 602 000 10 165 000 9 195 000
Inwestycje długotrminowe 111 315 000 105 829 000 92 250 000 88 254 000 75 031 000 67 800 000
Rzeczowe aktywa trwałe 82 321 000 76 208 000 69 826 000 66 136 000 61 635 000 58 557 000
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 21 279 000 22 283 000 15 543 000 15 931 000 7 685 000 6 513 000
Aktywa razem 125 698 000 118 644 000 103 327 000 97 856 000 85 196 000 76 995 000

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zobowiązania wobec dostawców 3 160 000 3 666 000 3 534 000 3 224 000 2 520 000 2 659 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 5 606 000 4 323 000 6 665 000 3 575 000 1 500 000 21 994 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 8 548 000 7 799 000 7 228 000 6 782 000 3 611 000 17 042 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 17 314 000 15 788 000 17 427 000 13 581 000 7 631 000 41 695 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 51 529 000 47 742 000 38 225 000 37 288 000 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 29 065 000 28 064 000 22 465 000 23 128 000 70 127 000 19 116 000
Udziały niekontrolujące 252 000 252 000 252 000 252 000 252 000 252 000
Zobowiązania razem 100 658 000 95 821 000 82 356 000 76 855 000 80 060 000 64 344 000
Akcje zwykłe 2 064 000 1 987 000 1 985 000 1 257 000 528 000 517 000
Zyski (straty) zatrzymane -5 321 000 -7 542 000 -9 284 000 -9 196 000 -7 892 000 -250 000
Akcje własne 0 -2 517 000 -4 854 000 0 0 0
Kapitał własny 25 040 000 22 823 000 20 971 000 21 001 000 5 136 000 12 651 000
Pasywa razem 125 698 000 118 644 000 103 327 000 97 856 000 85 196 000 76 995 000