PG&E Corp. (PCG)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży 21 680 000 20 642 000 18 469 000 17 129 000 16 759 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 4 856 000 4 381 000 3 898 000 3 829 000 4 499 000
Zysk ze sprzedaży brutto 16 824 000 16 261 000 14 571 000 13 300 000 12 260 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 2 682 000 2 141 000 2 006 000 1 341 000 2 071 000
Koszty odsetek netto 1 755 000 1 581 000 1 221 000 852 000 853 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 476 000 748 000 -942 000 -11 042 000 -10 129 000
Podatek dochodowy -1 338 000 836 000 362 000 -3 400 000 -3 292 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 1 800 000 -102 000 -1 318 000 -7 656 000 -6 851 000