O`Reilly Automotive, Inc. (ORLY)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 108 583 362 113 465 640 40 406 31 315 46 348
Inwestycje krótkoterminowe 110 376 70 092 50 658 44 757 48 262 49 037
Należności 470 174 385 674 330 294 294 407 270 181 292 487
Zapasy 4 359 130 3 686 380 3 653 200 3 454 090 3 193 340 3 009 800
Pozostałe aktywa obrotowe 110 376 70 092 50 658 44 757 48 262 49 037
Aktywa obrotowe razem 5 048 260 4 504 260 4 499 790 3 833 660 3 543 100 3 397 670
Inwestycje długotrminowe 7 579 720 7 214 440 7 096 860 6 883 500 4 437 690 4 174 210
Rzeczowe aktywa trwałe 4 424 040 4 213 520 4 094 920 3 948 200 3 587 000 3 343 810
Wartość firmy 884 445 879 340 881 030 936 814 807 260 789 058
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 109 596 86 656 85 369 37 911 17 932 15 643
Aktywa razem 12 628 000 11 718 700 11 596 600 10 717 200 7 980 790 7 571 880

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 5 881 160 4 695 310 4 184 660 3 604 720 3 376 400 3 190 030
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 182 660 1 179 300 1 077 760 864 705 517 617 457 337
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 7 063 820 5 874 620 5 262 420 4 469 430 3 894 020 3 647 370
Długoterminowe zobowiązania finansowe 4 371 650 3 826 980 4 123 220 3 890 530 3 417 120 2 978 390
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 201 258 206 568 196 160 171 289 210 414 207 677
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 13 688 700 11 785 100 11 456 400 10 319 800 7 627 120 6 918 840
Akcje zwykłe 64 372 68 967 73 817 76 985 81 406 88 426
Zyski (straty) zatrzymane -2 375 860 -1 365 800 -1 139 140 -889 066 -909 186 -612 840
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny -1 060 750 -66 423 140 258 397 340 353 667 653 046
Pasywa razem 12 628 000 11 718 700 11 596 600 10 717 200 7 980 790 7 571 880