NVR Inc. (NVR)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 10 575 300 8 966 310 7 562 790 7 425 580 7 187 110 6 320 230
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 7 662 270 6 763 120 5 937 400 5 849 860 5 692 130 4 990 380
Zysk ze sprzedaży brutto 2 913 050 2 203 190 1 625 390 1 575 720 1 494 980 1 329 850
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 625 299 563 427 509 734 527 405 512 712 460 800
Zysk operacyjny 2 249 620 1 588 240 1 076 200 1 047 270 981 222 867 900
Koszty odsetek netto 1 384 1 587 1 414 24 335 24 036 23 037
Pozostałe przychody (koszty) 4 963 3 753 3 249 2 857 2 546 2 048
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 253 190 1 590 400 1 078 030 1 025 800 959 732 846 911
Podatek dochodowy 527 619 353 684 176 785 147 256 162 535 309 390
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 1 725 580 1 236 720 901 248 878 539 797 197 537 521