NVR Inc. (NVR)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 725 580 1 236 720 901 248 878 539 797 197 537 521
Amortyzacja 17 396 19 463 21 992 20 818 20 168 22 667
Zmiana stanu należności -16 262 253 21 -363 -1 385 1 089
Zmiana stanu zapasów -2 106 460 238 284 361 794 94 178 6 911 154 099
Zmiana stanu gotówki -2 624 100 -204 800 1 637 960 428 429 45 081 271 389
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 870 100 1 242 390 925 269 866 535 723 126 568 904
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -18 428 -17 875 -16 119 -22 699 -19 665 -20 269
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -27 431 -18 179 -3 933 -13 284 -8 177 -16 019
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 905 140 -1 397 010 727 642 -424 695 -672 258 -281 641