NVR Inc. (NVR)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 2 503 420 2 545 070 2 714 720 1 110 890 688 783 645 087
Inwestycje krótkoterminowe 324 153 309 539 457 107 499 472 465 671 359 836
Należności 20 842 18 552 18 299 18 278 18 641 20 026
Zapasy 1 788 280 1 947 370 1 709 080 1 347 290 1 253 110 1 246 200
Pozostałe aktywa obrotowe 7 347 7 347 7 347 7 347 7 347 7 347
Aktywa obrotowe razem 4 704 560 4 909 650 4 991 670 3 023 280 2 466 280 2 312 290
Inwestycje długotrminowe 956 409 924 821 785 474 786 530 699 654 676 986
Rzeczowe aktywa trwałe 61 509 60 637 62 330 58 088 48 744 49 518
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 41 580 41 580 41 580 41 580 41 580 41 580
Pozostałe aktywa trwałe 619 669 618 423 480 701 491 685 493 926 471 679
Aktywa razem 5 660 970 5 834 480 5 777 140 3 809 820 3 165 930 2 989 280

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 334 016 336 560 339 867 262 987 244 496 261 973
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 914 888 1 516 260 1 517 400 598 301 597 681 597 066
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 888 252 968 845 803 506 593 001 515 194 524 748
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 2 137 160 2 821 660 2 660 770 1 454 290 1 357 370 1 383 790
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 2 154 120 2 832 100 2 674 070 1 468 570 1 357 370 1 383 790
Akcje zwykłe 3 286 3 581 3 692 3 641 3 631 3 733
Zyski (straty) zatrzymane 11 773 400 10 047 800 8 811 120 7 909 870 7 031 330 6 231 940
Akcje własne -10 866 800 -9 423 860 -7 922 680 -7 624 240 -7 043 200 -6 270 850
Kapitał własny 3 506 850 3 002 380 3 103 070 2 341 240 1 808 560 1 605 490
Pasywa razem 5 660 970 5 834 480 5 777 140 3 809 820 3 165 930 2 989 280