ServiceNow Inc (NOW)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 325 000 460 000 118 503 626 698 -26 704 -149 130
Amortyzacja 433 000 944 000 336 381 252 114 149 604 113 875
Zmiana stanu należności 401 000 2 147 660 228 021 295 618 161 115 154 048
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 976 000 3 515 960 1 400 940 193 173 -281 376 879 936
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2 723 000 4 382 000 1 786 600 1 235 970 811 089 642 825
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -550 000 -798 000 -432 517 -337 581 -248 862 -157 180
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 583 000 -3 214 000 -1 506 870 -724 477 -347 422 -883 948
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -344 000 -1 012 000 596 647 -301 856 -607 428 538 892