ServiceNow Inc (NOW)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 731 000 325 000 230 000 118 503 626 698 -26 704 -149 130
Amortyzacja 562 000 433 000 472 000 336 381 252 114 149 604 113 875
Zmiana stanu należności 403 000 401 000 454 661 228 021 295 618 161 115 154 048
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 597 000 976 000 211 964 1 400 940 193 173 -281 376 879 936
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 398 000 2 723 000 2 191 000 1 786 600 1 235 970 811 089 642 825
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -694 000 -550 000 -399 000 -432 517 -337 581 -248 862 -157 180
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 167 000 -2 583 000 -1 607 000 -1 506 870 -724 477 -347 422 -883 948
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -803 000 -344 000 -506 000 596 647 -301 856 -607 428 538 892