Altria Group Inc. (MO)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 26 013 000 26 153 000 25 110 000 25 364 000 25 576 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 7 119 000 7 818 000 7 085 000 7 373 000 7 543 000
Zysk ze sprzedaży brutto 18 894 000 18 335 000 18 025 000 17 991 000 18 033 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 2 432 000 2 154 000 2 226 000 2 756 000 2 362 000
Zysk operacyjny 5 581 000 10 758 000 10 485 000 9 498 000 9 589 000
Koszty odsetek netto 1 162 000 1 209 000 1 280 000 665 000 705 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 824 000 6 890 000 766 000 9 341 000 9 828 000
Podatek dochodowy 1 349 000 2 436 000 2 064 000 2 374 000 -399 000
Udziały niekontrolujące 0 -13 000 -5 000 4 000 5 000
Zysk (strata) netto 2 464 000 4 459 000 -1 300 000 6 955 000 10 208 000