Altria Group Inc. (MO)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 4 544 000 4 945 000 2 117 000 1 333 000 1 253 000
Inwestycje krótkoterminowe 298 000 69 000 262 000 493 000 724 000
Należności 47 000 137 000 152 000 142 000 142 000
Zapasy 1 194 000 1 966 000 2 293 000 2 331 000 2 225 000
Pozostałe aktywa obrotowe 298 000 69 000 262 000 493 000 724 000
Aktywa obrotowe razem 6 083 000 7 117 000 4 824 000 4 299 000 4 344 000
Inwestycje długotrminowe 33 440 000 40 297 000 44 447 000 51 339 000 38 858 000
Rzeczowe aktywa trwałe 1 553 000 2 012 000 1 999 000 1 938 000 1 914 000
Wartość firmy 5 177 000 5 177 000 5 177 000 5 196 000 5 307 000
Wartości niematerialne 12 306 000 12 615 000 12 687 000 12 279 000 12 400 000
Pozostałe aktywa trwałe 923 000 964 000 1 003 000 1 430 000 1 285 000
Aktywa razem 39 523 000 47 414 000 49 271 000 55 638 000 43 202 000

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 449 000 380 000 325 000 399 000 374 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 105 000 1 500 000 1 000 000 13 848 000 864 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 7 025 000 7 183 000 6 849 000 6 946 000 5 554 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 8 579 000 9 063 000 8 174 000 21 193 000 6 792 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 26 939 000 27 971 000 27 042 000 11 898 000 13 030 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 919 000 2 883 000 2 615 000 2 547 000 2 715 000
Udziały niekontrolujące 0 126 000 135 000 41 000 41 000
Zobowiązania razem 41 129 000 44 575 000 43 049 000 40 851 000 27 825 000
Akcje zwykłe 1 845 000 1 858 000 1 869 000 1 887 000 1 921 000
Zyski (straty) zatrzymane 30 664 000 34 679 000 36 539 000 43 962 000 42 251 000
Akcje własne -36 006 000 -34 344 000 -34 358 000 -33 524 000 -31 864 000
Kapitał własny -1 606 000 2 839 000 6 222 000 14 787 000 15 377 000
Pasywa razem 39 523 000 47 414 000 49 271 000 55 638 000 43 202 000