Altria Group Inc. (MO)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 5 751 000 2 464 000 4 459 000 -1 300 000 6 955 000 10 208 000
Amortyzacja 226 000 244 000 257 000 226 000 227 000 209 000
Zmiana stanu należności 1 722 000 -90 000 -15 000 10 000 0 -9 000
Zmiana stanu zapasów -14 000 -772 000 -327 000 -38 000 106 000 174 000
Zmiana stanu gotówki -514 000 -401 000 2 828 000 784 000 80 000 -3 316 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 8 256 000 8 405 000 8 385 000 7 837 000 8 391 000 4 922 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -205 000 -169 000 -231 000 -246 000 -238 000 -199 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 782 000 1 212 000 -143 000 -2 398 000 -12 988 000 -467 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -9 541 000 -10 029 000 -5 396 000 -4 712 000 4 716 000 -7 771 000