Altria Group Inc. (MO)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 8 113 000 5 751 000 2 464 000 4 459 000 -1 300 000 6 955 000 10 208 000
Amortyzacja 272 000 226 000 244 000 257 000 226 000 227 000 209 000
Zmiana stanu należności -1 698 000 1 722 000 -90 000 -15 000 10 000 0 -9 000
Zmiana stanu zapasów 35 000 -14 000 -772 000 -327 000 -38 000 106 000 174 000
Zmiana stanu gotówki -344 000 -514 000 -401 000 2 828 000 784 000 80 000 -3 316 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 9 287 000 8 256 000 8 405 000 8 385 000 7 837 000 8 391 000 4 922 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -196 000 -205 000 -169 000 -231 000 -246 000 -238 000 -199 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 283 000 782 000 1 212 000 -143 000 -2 398 000 -12 988 000 -467 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -8 374 000 -9 541 000 -10 029 000 -5 396 000 -4 712 000 4 716 000 -7 771 000